Convocatòria

Premis recvll 2009

Diumenge, 8 de març de 2009

premis

bases

 1. Els treballs han de ser inèdits i en català. Es lliuraran SET còpies (CINC per al premi de teatre) amb el nom i l'adreça de l'autor. No poden concursar treballs guardonats en altres certàmens.
 2. A la primera pàgina, cal fer constar el premi al qual es concursa.
 3. Cal trametre'ls a Recvll, Apartat de Correus 88, 17300 BLANES, abans del dia 31 de desembre de 2008. (En mà,carrer Mercaders, 9)
 4. El jurat pot declarar els premis deserts o concedir accèssits en lloc d'atorgar-los i, donada la diversitat dels premis que atorga, està facultat a organitzar-se de manera adient i eficaç.
 5. Els premiats, durant 18 mesos des de la concessió, cediran la prioritat de publicació a Recvll, tot conservant la propietat intel·lectual de les seves obres.
 6. El contracte d'edició a signar per ambdues parts s'ajustarà a la normativa legal vigent.
 7. Cada vegada que es publiqui un treball premiat, caldrà fer constar el premi amb la indicació "Convocat per la revista Recvll de Blanes".
 8. Recvll no s'obliga a retornar els treballs no premiats, els quals podran ser retirats a partir dels quinze dies següents a la data d'atorgament i durant un període de dos mesos.
 9. La participació en el concurs comporta l'acceptació íntegra de les bases que el regeixen.
 10. L'adjudicació dels premis de narració, poesia, periodisme i retrat literari serà feta per un jurat format per: Vicenç Llorca (president), Màrius Sampere, Vinyet Panyella, Jaume Reixach, Salvador Roca, Francesc Robert i Josep Maria Ripoll. Secretària, Maria del Vilar Puig.
 11. El jurat del premi de teatre estarà format per: Vicenç Llorca (president), Jaume Reixach, Salvador Roca, Joan Solana i Salvador Sunyer.